Công trình

Công trình

Bàn trung tâm

Công trình

Triển lãm cơ khí Sài Gòn

Công trình

Hoá dầu Long Sơn

Công trình

Công trình kệ kho hàng

Công trình

Công trình kệ kho hàng

Công trình

Một số công trình khác

Công trình

Công trình KCN Lộc An

Công trình

Công trình tủ đưng hoá chất phòng thí nghiệm

Công trình

Công trình tủ đựng vật tư văn phòng